Dasho Kipchu Dorji. Auditor General (1991-1997)

Dasho Kipchu Dorji was appointed as the Auditor General in 1991

Related posts