བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས།

audit-act-of-bhutan-2008
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ།
རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༠།
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད།
རྩིཥ་ཞྩིབ་པ་ཚུའྩི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ བཟང་སྤྱོད་ གཥང་བའྩི་དམ་བཅའ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ ལམ་སྟོན་སྲིད་བྱུས།
རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད།