རྩིས་ཞིབ་དོན་ཚན་ཀྱི་ཐུགས་འཆར་བཀོད་གནང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུའི་ཐུགས་འཆར་བཀོད་ནི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་བཀང་ཤོག་ནང་ ཁ་གསལ་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་བཀོད་གནང་། བཀྲིན་ཆེ།